skip to Main Content
KKTC’de Daimi İkametgah Kuralları

KKTC’de Daimi İkametgah Kuralları

Muhaceret Dairesi Müdürü veya gaybubeti halinde Bakanın yetkilendireceği, Bakanlıkta görevli bir üst kademe yöneticisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde konut satın alma ve garantilenmiş gelire sahip olma ile en az altı yıl kesintisiz izin alan yabancılara, aşağıdaki (2)’nci fıkrada öngörülen koşullara uymaları durumunda Daimi İkamet İzni verir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayabileceği garantilenmiş bir gelire sahip olmak,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde konut sahibi olmak, Bu madde amaçları bakımından “konut”, en az 125.000.€ (Yüz Yirmi Beş Bin Euro) veya eşdeğeri bir konutu anlatır.
Sağlık İşleri ile Görevli Bakanlık tarafından belirlenen, kamu sağlığına tehlike oluşturacak bulaşıcı hastalıklardan birini taşımamak,
Herhangi bir ülkede, trafik suçu dışında hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya kara para aklama, kaçakçılık, rüşvet, irtikap, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak, hileli iflas, bedensel fiili zarar veren eylemli saldırı, cinsel tecavüz, cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı, cinsel taciz ve bu gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak ve bu gibi suçlardan dolayı hakkında mahkemede devam eden bir kovuşturma bulunmamak,
Son altı yıllık sürede her yıl yüz seksen günden fazla yurt dışında kalmamış olmak.

Ancak yukarıdaki (1)’inci fıkranın (A) bendinde  öngörülen süre içinde toplam bin seksen günden fazla yurt dışında kalınmaması durumunda, yüz seksen günlük süre dikkate alınmaz.

Daimi ikamet iznine müracaat edecek olan kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde geçerli bir sağlık sigortasına sahip olması.
Başvuru tarihinde altmış yaşını doldurmuş olan kişiler için, bu maddede yer alan “altı yıl” ifadeleri, “üç yıl” olarak; yukarıdaki (2)’nci fıkranın (D) bendinde yer alan “bin seksen gün” ifadesi ise “beş yüz kırk gün” olarak okunur ve uygulanır.
Back To Top